Bevorderen van het lezen

Bevorderen van het lezen; InZichtDyslexie;

Het effect van de “Davis learning strategieën” op de eerstegraads woordherkenning en de daar aan gekoppelde speciale onderwijs manier.
(Uit het Amerikaans vertaald door F.Paton)

Schoolevaluatie van de Davis leerstrategieën.

Geletterdheid belangrijk
Afgezien van de filosofische waarde, lijken de meeste opvoedkundigen het er over eens te zijn, dat geletterdheid een van de belangrijkste bekwaamheden is, die men nodig heeft om in onze maatschappij te kunnen functioneren.

Onderzoek naar leesvaardigheid toont aan, dat kinderen die goed kunnen lezen, een goede kans maken het op school goed te doen. Er wordt vermoed, dat er minimaal 10 miljoen kinderen zijn, die speciale begeleiding nodig hebben bij het herkennen van klanken, woordherkenning en lezen.

Wanneer kinderen het lezen niet onder de knie krijgen, lopen zij later een verhoogde kans op school niet mee te kunnen komen of in de huidige maatschappij niet goed te kunnen functioneren.

Jammer genoeg is er grote onenigheid over hoe we de waarschijnlijkheid kunnen vergroten, dat leerlingen goed lezend de lagere school zullen verlaten.

Lees probleem= sociaal probleem
Het congres van de Verenigde Staten raakte betrokken bij het leesprobleem in de vroege jaren negentig, omdat zij leesproblemen als een wezenlijk sociaal probleem onderkenden. “Mensen die niet goed kunnen lezen, zullen niet goed slagen binnen onze maatschappij, iets wat bewezen wordt, door het hoge aantal criminelen, dat ongeletterd is.”

Uitkomsten van het onderzoek tonen het volgende:

  1. 17 % van de kinderen heeft problemen met het lezen ondanks hun intelligentiepeil of sociaal-economische achtergrond.
  2. Het probleem komt net zo vaak voor bij jongens als meisjes.
  3. Leesproblemen zijn hardnekkig en volhardend; . het zijn geen zaken waar je met de loop der jaren overheen groeit. Hierdoor kan er een vreemd scorebeeld ontstaan, zeker wanneer de leerling voor alle andere vakken wel goed presteert.

Kinderen die aan het einde van groep 5 (third grade u.s.a.) een achterstand hebben opgelopen, hebben 1:5 tot 1:8 kans op herstel.

Sommige onderzoekers zijn van mening, dat een boel problemen bij kinderen uit risicogroepen en overige jeugd voorkomen zouden kunnen worden, door hen beter te leren lezen en schrijven. Zij stellen zelfs, dat deze vaardigheden de eerste vereisten zijn voor een succesvol bestaan als volwassene.

Voorkomen door vroeg ingrijpen
Tevens blijkt uit onderzoek het belang van vroeg ingrijpen en hulp bieden, aangezien hiermee het lees en schrijfprobleem zo klein mogelijk gehouden kan worden ten voordele van de kinderen zelf, waardoor het geen buitenbeentjes hoeven te worden of zelfs naar speciaal onderwijs zouden moeten worden verwezen.
“Risico kinderen”zouden in de tweede kleuterklas al opgespoord moeten worden.

Deze aanpak vraagt wel van de onderwijskracht dat er volgens een consequent systeem gewerkt dient te worden. Eerste punt hierbij is dat er goed gekeken wordt naar wat de leerling wél al kan en op welk gebied het aan vaardigheden schort.

Vooral de systematiek en de juiste volgorde waarin de trainingen plaats vinden zijn van wezenlijk belang.

Onherstelbare achterstand, een kostbare zaak
Wanneer dit soort problemen niet binnen de eerste drie schooljaren gesignaleerd worden en er ook niets aan gedaan wordt, zal dit leiden tot, in de meeste gevallen, onherstelbare achterstand. Dat dit niet alleen grote emotionele consequenties voor de leerling zelf heeft, maar ook financiële gevolgen voor de school begeleiding met zich mee brengt, spreekt vanzelf.

Volgens het National Health and Human Development kost het vier maal zoveel tijd aan hulp om de lees achterstand te doen verbeteren, in vergelijk met de bovengenoemde aanpak, direct al in de kleuterklas.

De leerling pas gaan helpen op het moment, dat het werkelijk spaak loopt, noemt men ook wel “the wait and fail” methode.

Verder is gebleken, dat leerlingen die op de lagere school in het hulp circuit terecht zijn gekomen , ook op de middelbare school nog lang afhankelijk blijven van extra hulp.

Van deze groep zal één op de drie leerlingen op de middelbare school afhaken. (De meesten hebben dat voor die tijd al gedaan.)

Verkregen informatie van het Departement van onderwijs laat zien, dat uitval bij speciaal onderwijs nog eens vijf maal hoger ligt dan bij het reguliere.

Onder leerlingen, die bestempeld zijn met het predikaat “moeilijk lerend”, is de uitval rond de 16 jaar 47%. (Tenth Annual Report, 1988, Table; Kerner- Lipsky& Gartner, 1992)

Er bestaan diverse onderzoek rapporten, uitgegeven door het Department of Education, waaruit men kan vaststellen, dat de hele schoolperiode met veel problemen gepaard gaat. (Lees hiervoor het wat onduidelijke Amerikaanse origineel)

Bij vroeg ingrijpen, hadden veel secundaire problemen voorkomen kunnen worden door liquidatie van de primaire.

Conclusies uit onderzoek
In Ontario, Canada heeft men academisch onderzoek gedaan, door een groep van 193 leerlingen van twee openbare basis scholen te volgen. Hieruit is gebleken, dat kinderen die voornamelijk problemen met rekenen en schrijven hebben, een groter risico lopen; de school niet af te kunnen maken, dan kinderen die voor die vakken wél al direct voldoende weten te scoren.

Neverstreeming
Door een totaal andere benadering van aanpak, heeft men zeer goede resultaten weten te boeken: “neverstreeming” genaamd. (Lees voor extra uitleg over het begrip “neverstreeming” het bijgevoegde artikel Educational Leadership: Neverstreeming: Preventing Learning Disabilities”)

Dit houdt in, dat kinderen op de leeftijd van 4 á 5 jaar, die net op school zitten, direct begeleiding krijgen zodra er een lees- of reken probleem optreedt of wanneer men verwachten kan dat dit zal gaan ontstaan. ( Dit geldt trouwens ook voor onaangepast gedrag.)

Waarin deze aanpak afwijkt van de gebruikelijke, is dat er gekeken wordt naar wat het kind nodig heeft en dat de hulp hieraan aangepast wordt.

Er wordt daarbij ingehaakt op wat het kind wel al kan, zijn interesses, kennis en vaardigheden en kwaliteiten  waarin het zelfs uitblinkt, van waaruit de hiaten kunnen worden opgevuld.

Bij het gebruikelijke onderwijs krijgen de leerlingen normaal gesproken in groepsverband een reeds vastgelegd programma te volgen, waarbij er maar weinig variatie in uitleg bestaat, daar het in groepsverband wordt aangeboden.

Intensieve begeleiding
Natuurlijk komt hier heel wat bij kijken, omdat de aanpak nogal intensief is; er wordt uiteindelijk één op één gewerkt, waardoor er naargelang het aantal hulpvragers, de hoeveelheid begeleidingstijd aangepast moet worden. Zo ook, worden ouders bij de begeleiding van hun kind betrokken, iets wat lastig is met anderstaligen. Bovendien is het zo, dat er altijd wel kinderen zullen blijven bestaan voor wie, ondanks alle hulp, het resultaat toch niet voldoende zal blijken te zijn, waardoor zij alsnog ander onderwijs zullen moeten gaan volgen.

Voordeel is, dat veel minder kinderen de frustratie van het falen hoeven te ervaren en niet naar een andere school hoeven. Zeker voor kinderen die verder qua intellectuele kwaliteit niet onder doen voor de rest zou dit een zegen zijn.

Neverstreaming heeft het aantal leerlingen dat extra hulp nodig gehad zou moeten hebben bij de reguliere aanpak, drastisch verlaagd.

Goedkoper
Tevens is het zo, dat deze aanpak op de lange termijn ook nog goedkoper blijkt te zijn, afgezien nog van het feit dat veel minder kinderen de frustratie van het falen hoeven te ervaren en gewoon op hun eigen school kunnen blijven.

Onderwijs rendement frontaal onderwijs relatief laag
Ene meneer Brandt (1990) stelt zelfs vast, dat het rendement van de huidige kennisoverdracht, waarbij de onderwijskracht voor 85 tot 90 % aan het woord is, relatief laag  ligt, omdat deze voor veel leerlingen niet geschikt is. Zijn advies is dan ook, dat deze rol van de onderwijskracht eens kritisch bekeken zal mogen worden.

Genoeg expertise bij leerkrachten?
Brandt vraagt zich tevens af  of leerkrachten experts zijn op onderwijsgebied, die uitsluitend hun kennis overdragen, ongeacht hoe het over komt of zijn het mensen die er voor de leerlingen zijn om hen te helpen bij het meester worden van de te leren stof? Herkennen zij de verschillende manieren van leren wel, zoals bijvoorbeeld de visuele en de tactiel- kinesthetisch en wordt de leerling wel voldoende tijd gegund om de stof en vaardigheden zich meester te maken?

Stil staan bij ons huidige onderwijs
Wanneer we van het idee uitgaan, dat leerlingen om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen, zij dit stap voor stap in een logische volgorde moeten doen, zullen wij eerst eens stil moeten staan bij, hoe ons onderwijs er op dit moment uit ziet.

Mastery learning
Mastery Learning heeft tot voordeel, dat wanneer aan de juiste voorwaarden voldaan wordt, misschien wel 90 tot 95% van de leerlingen een niveau kan bereiken wat , tot nu toe, uitsluitend voor de werkelijk goede leerlingen is weggelegd.

Meer Rekening houden met verschillende vormen van leren
Individuele instructies en persoonlijke begeleiding zijn de belangrijkste componenten voor deze aanpak, waarbij in kleinere groepen gewerkt zou moeten worden, zodat er beter rekening gehouden kan worden met de  verschillende manieren waarop leerlingen zich kennis eigen maken. Deze manier maakt een grotere actieve deelname voor de leerling mogelijk, waardoor deze zich meer bij de les betrokken voelt, met tot resultaat, dat het rendement ook veel hoger zal zijn.
Zodoende kunnen leerkrachten ook veel beter zien of een leerling genoeg vaardigheden bezit om op een hoger niveau verder te kunnen gaan.

Voordelen werkwijze
Voordelen van deze werkwijze zijn ook:

  • Dat er opgelet wordt bij de uitleg.
  • Iedere leerling naar eigen kunnen en tempo kan werken,
  • De nieuwe stof door de leerling in relatie gebracht kan worden met eigen ervaring en kennis,
  • waardoor ze tijdens het bestuderen en ermee bezig zijn de werkelijke bedoeling ervan leren te doorgronden.

Leren vanuit intrinsieke motivatie
De kracht van deze aanpak zit hem in het feit dat er gebruik gemaakt wordt van de interesses van het kind. Daarom is het belangrijk achtergrondinformatie te geven, met tot doel dat de leerling enthousiast wordt, de stof beter kan plaatsen en hierdoor beter kan begrijpen en onthouden, en de leerling te stimuleren tot actieve deelname.

Meerdere intelligentievormen
Leerkrachten zullen zich ervan bewust moeten zijn dat, wil een leerling werkelijk succesvol zijn, zij meerdere intelligentie vormen zullen moeten bezitten. (Gardner, 1993 Gantreut; Hatch, 1989. Het zwaartepunt ligt echter bij de meeste scholen vooral bij taalkundige intelligentie en op het verbale vlak. Wanneer men aan deze vormen voorbij gaat, zal dit zeker problemen geven voor hen die juist niet zo goed in taal zijn. Men zou achteloos voorbij kunnen gaan aan die kwaliteiten die zij juist wél bezitten. Misschien zijn zij wel extra creatief of bezitten een enorme kracht aan originaliteit, bezitten zij grote sociale vaardigheden, hebben zij een groot  gevoel voor humor of zijn hyper sensitief.( Coben & Vaughn, 1994; Hearne & Stone, 995; Vail, 1990: Waldon& Saphire, 1990).

Meer aandacht voor persoonlijke kwaliteit leerling
Lerner (2000) vond, dat leerkrachten tegemoet zouden moeten komen aan de speciale behoeften van deze leerlingen, door het probleem te omzeilen en zo toegang te krijgen tot hun kwaliteiten, in plaats van zich vast te bijten op de wat kortzichtige mening dat taalkunde het enige belangrijke is.

Ten tweede: door de opdrachten en het programma voor de leerlingen zo aan te passen, dat hun werkelijke kwaliteiten tot uitdrukking kunnen komen.

Ten derde: door een omgeving te creëren die de persoonlijke creativiteit en het persoonlijk karakter voedt.

Onderzoek naar positieve effecten Davis Learning strategies.
Doel van bijgevoegd onderzoek was, de positieve effecten van de integratie van de Davis Learning Stategies op het standaard K1 programma, wat betreft woordherkenning, te bestuderen.

Deelnemers en opzet.
De deelnemers voor dit onderzoek waren 86 leerlingen van twee basisscholen uit de omgeving van San Francisco Bay.

Drie klassen namen deel aan dit onderzoek. Ieder, een schooldistrict vertegenwoordigend.

48 eersteklas- leerlingen werd les gegeven op de Davis Learning Strategie methode. De andere 48 eersteklas-leerlingen zaten in de controlegroepen.

Gebaseerd op de betaling voor het lunchgeld, niet of een gereduceerd bedrag betalend, werd een sociale schifting gemaakt.

Van de kinderen uit de betere sociale klasse werden twee groepen gemaakt; een proef groep en een controle groep. De andere twee groepen bestonden uit kinderen uit lagere sociale klassen.

Materialen
Diverse Davis Leer Strategieën werden in dit onderzoek gebruikt (Zie voor meer informatie onder: Davis 1994)

Het Davis programma gaat uit van een visueel, kinesthetisch en cognitief systeem om de basisvaardigheden aan te leren. Daarbij inbegrepen zitten oriëntatie vaardigheden, Symbol Mastery activiteiten voor: letters, interpunctie, woorden en concepten als ook leesoefeningen.

Om de leerkrachten de Davis technieken bij te brengen, hadden zij een vierdaagse workshop moeten volgen. Tevens was er gedurende het hele jaar een mentor van de Davis L.S. op school geweest, ter begeleiding en om vragen te beantwoorden en voor telefonische consulten.

De werkwijze was zo samengesteld, dat de eigen leerkracht de methode direct kon toevoegen aan de al bestaande lees, leermethode.

Bijvoorbeeld:
Toegevoegde materialen waren klei, woordenboeken, Kooshballs en dienbladen voor de kleimodellen die bij het programma horen.

Alfabetstrips, letterkaarten en interpunctie boekjes waren daarbij ook nodig en bij de workshops reeds uitgedeeld.

tot hier de vertaling. Wordt vervolgd